Opis problema

Dešavanja čiji smo svedoci u poslednje vreme jasno ukazuju da porast temperature, ekstremni vremenski uslovi , poplave i oluje u budućnosti neće predstavljati izuzetak, već će se intezivirati, tako da kao pojedinci i zajednice moramo postati svesni da je pravovremena priprema za adaptaciju na nove uslove ključ daljeg razvoja , a može se reći i opstanka.

I ako je Republika Srbija potpisnik brojnih sporazuma i ugovora (Okvirna konvencija UN o promeni kime, "Kjoto protokol", Ugovor o energetskoj zajednici JIE...) i činjenice da se u našoj zemlji preduzimaju određeni koraci, moramo biti iskreni i konstantovati da to nije na nivou stvarnih potreba, posebno kada se govori o lokalnom nivou. Potreba ubrzavanja aktivnosti proističu i iz nedavno usvojenog "Pariskog sporazuma" koji pred Srbiju stavljaju brojne obaveze i izazove. Svakako da će biti neophodno da Srbija sinhronizuje svoje aktivnosti sa evropskim "Paketom za klimu" i ispuni obaveze koje proističu iz pregovaračkog poglavlja 27.

Očigledno je da lokalne samouprave zarobljene dnevnopolitičkim i finansijskim problemima ne prepoznaju činjenicu da će od stepena njihove otpornosti na klimatske promene zavisiti njihov ukupni razvoj.Čak ni katastrofalne poplave, suše i oluje kod donosioca odluka nisu značajnije uticale da pitanje jačanja kapaciteta za adaptaciju na novonastale okolnosti budu na značajnijem mestu u njihovoj agendi aktivnosti.

Tako smo svedoci da se i u novim urbanističkim planovima, razvojnim strategijama i infrastrukturnim projektima ne sagledava aspekt otpornosti na klimatske promene jer očito ne postoji izgrađena kritična svest kad su u pitanju klimatske promene .Postojanje jednog sistematizovang dokumenta poput akcionog plana unapredilo bi kapacitete JLS i omogućilo bolju koordinaciju službi, racionalnije trošenje sredstava i eliminisanje značajnijih propusta.

Svrha projekta:

Polazeći od činjenice da se opština Paraćin još susreće sa katastrofalnim posledicama poplava iz maja 2014.godine sa jedne strane, ali i da je iskazala svoju posvećenost strateškom planiranju ( učestvovala u pilot projektima izrade Strategije lokalnog održivog razvoja i Lokalnog akcionog plana za energetiku - procena je da bi se realizacijom projekta "KA VEĆOJ OTPORNOSTI NA KLIMATSKE PROMENE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA" postigla adekvatna argumentacija, pritisak javnosti u cilju stvoranja uslova za pristupanje izradi Lokalnog akcionog plana za adaptaciju na klimatske promene opštine Paraćin.Značaj ove aktivnosti prevazišao bi lokalne okvire jer bi predstavljao model i podsticaj da i druge lokalne samouprave pristupe izradi ovog akcionog dokumenta.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta :

 • -Jačanje svesti o potrebi i značaju izgrađivanja kapaciteta za povećanje otpornosti lokalnih zajednica na negativne posledice klimatskih promena

Specifični ciljevi projekta:

 • Izvršeno mapiranje mogućih aktivnosti na polju adaptacije na klimatske promene u opštini Paraćin,
 • Povećan nivo informisanosti donosioca odluka i javnosti o značaju adaptacije na klimatske promene,
 • Izrađeni praktični modeli i alati za adaptaciju na klimatske promene,

Aktivnosti:

Promotivna kampanja u funkciji javnog zagovaranja jer treba da podigne senzibilnost javnosti, a samim i tim i donosioca odluka ka odgovornijem odnosu prema povećanju otpornosti na klimatske promene. Na bazi stečenih iskustava iz ranijih projekata kombinovaće se nastupi u medijima, distribucija promotivnog materijala, bilborda, plasiranje informacija putem projektne web prezentacije i drugih tematskih internet portala.Posebna pažnja posvetiće se aktivnostima preko socijalnih mreža.

Polazeći od konfiguracije opštine Paraćin, konstantovano je da bujice predstavljaju glavnu opasnost nakon padavina sa ekstremno velikom količinom vode u kratkom vremenskom periodu .Pored trenutne pretnje po bezbednost ljudi i imovine, one imaju izuzetno negativno dejstvo po zemljište jer doprinose stvaranju erozije i povećanju količina nanosa u ravnom delu vodotoka, čime se smanjuje njihova protočnost, a samim tim i povećava mogućnost od poplava.

Parvi pristup rešavanju ovog problema su biotehnički radovi u gornjem delu sliva koji podrazumevaju zabranu seče, pošumljavanje, zatravljivanje,izgradnju brana koje treba da usposre udarni talas i zaustave nanos.Postoje više oblika brana za zaštitu od bujica, ali naše opredeljenje je da se projektom pozabavimo tzv. pletarima.Reč je o manjim zaprekama za manje jaruge i vododerine koji se prave od prirodnih dostupnih materijala (drvo, pruće, kamen).Za izradu ovakvih zapreka nije potrebno stručno znanje, pa nam je namera da promovišemo izgradnju ovakvih zapreka.Izrada pletara može biti i aktivnost za angažovanje nezaposlenog socijalno ugroženog stanovništva ( javni radovi) ili organizacijom radnih volonterskih kampova.

Na osnovu stečenih iskustava sa demonstracione radionice na izgradnji bujične pregrade i primera dobre prakse biće izrađeno praktično uputstvo za biotehničke radove u funkciji sprečavanja negativnih uticaja bujica.Ovo uputstvo predstavljaće efikasan alat za konkretne aktivnosti na povećanje otpornosti lokalnih samouprava koje se susreću sa problemom bujica.

Uvažavajući činjenicu da na našim prostorima postoji tradicionalno podozrenje prema svim novinama, mišljenja smo da je za promociju gajenja brzorastućih energetskih biljaka neophodno uspostaviti ogledno polje koje bi pokazalo da je diverzifikacija poljoprivrede u ovoj oblasti održiva. Pored ekonomskog značaja gajenja brzorastućih energetskih biljaka kao dodatnog prihoda, on ima ekološki značaj jer se na taj način štite šumski resursi koji vrše apsorpciju CO2.Uvođenje ovih kultura održivo je i sa aspekta adaptacije na klimatske promene kroz prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove (nepovoljna raspoređenost padavina).mogu se koristiti i kao vetrozaštitni pojasevi, kao i za smanjenje erozije zemljišta. Na demonstracionom polju u prvoj godini biće zasađene sledeće kulture: miskantus giganteus, energetska vrba, energetska topola, sirak.....U budućnosti je planirano proširenje i na druge kulture. U okviru uređenja demonstracionog polja postaviće se i informativni panoi sa osnovnim informacijama o zasađenim biljkama.

Radi postizanja održivosti projekta planirano je izdavanje Uputstva sa praktičnim savetima vezanim za pripremu zemljišta, izbora sadnica i samog načina sadnje , održavanje zasada i uklanjanje biljaka za potrebe prerade i sagorevanja.

U cilju promocije značaja i mogućnosti gajenja brzorastućih biljaka organizovaće se poseta predstavnicima udruženja poljoprivrednika, zaduženim licima u JLS za oblast poljoprivrede i energetike, medijima.

Ovaj skup redstavlja završnu aktivnost na projektu na kojoj će se predstaviti rezultati projekta ali i razmeniti mišljenja u vezi nuapređenja kapaciteta lokalnih zajednica u segmentu adaptacije na klimatske promene i obaveza koje proističu iz pregovaračkog procesa. Na konferenciji će biti prezentovane aktivnosti na izradi Nacionalne strategije vezane za klimatske promene, kao i brojni primeri dobre prakse

Polazeći od cilja samog projekta planiran je sastanak sa rukovodstvom opštine Paraćin na kome bi se prezentovali rezultati i zvanično uručila inicijativa za pristupanje izradi Lokalnog akcionog plana za adaptaciju na klimatske promene u opštine Paraćin.

 1. Mapiranje prioritetnih aktivnosti vezanih za adaptaciju na klimatske promene u opštini Paraćin
  • desk analiza lokalnih strateških, akcionih i urbanističkih dokumenata sa aspekta adaptacije na klimatske promene
  • radionica ključnih aktera ( JLS, privreda, poljoprivreda) koja će se baviti izradom SWOT analize na temu adaptacije klimatskih promena u opštini Paraćin
 2. Izrada Priloga za akcioni plan adaptacije lokalne samouprave na negativne posledice klimatskih promena
  • izrada sažetog a predlog praktične politike (brif) u cilju argumentacije o potrebi i značaju akcionog planiranja u oblasti adaptacije na klimatske promene
 3. Promotivna kampanja
 4. Demonstraciona radionica izgradnje pregrade za zaštitu od bujica (pletare)
 5. Izrada vodiča za biotehničke radove u funkciji adaptacije na klimatske promene na primeru izgradnje antibujičnih pletara
 6. Uspostavljanje demonstracionog polja brzorastući energetskih biljaka
 7. Izrada Uputsva za gajenje brzorastućih biljaka
 8. "Dan otvorenih vrata"
 9. Konferencija "KA VEĆOJ OTPORNOSTI NA KLIMATSKE PROMENE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA"
 10. Sastanak sa donosiocima odluka u opštini Paraćin